Zorg

Fijn ouder worden dankzij een compleet en passend zorgaanbod

Wanneer komt ouderenzorg in beeld?

Mensen met een beperking, bijvoorbeeld door ziekte of ouderdom, hebben recht op een financiële tegemoetkoming uit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Bekostiging lichte ondersteuning

De Wmo is bedoeld voor de bekostiging van lichte ondersteuning zoals huishoudelijke hulp, begeleiding en dagverzorging. U kunt hiervoor terecht bij het Wmo Loket.

Eigen regie

Als we ouderen vragen wat zij belangrijk vinden, noemen zij ‘gezondheid’, ‘goede contacten’ en ‘mee blijven doen’. Mensen willen graag zo lang mogelijk alles op eigen kracht doen en proberen daarom hun leven te leiden met zo min mogelijk hulp.

Ouderen vertellen ons dat zij liever niet afhankelijk willen zijn van de steun van hulpverleners of van hun familie. Zij willen zelf kunnen kiezen waarbij en in welke mate ze ondersteuning krijgen. Zorggroep De Vechtstreek ondersteunt de zelfregie, door zich te verdiepen in de wensen en behoeften van ouderen en hen zo te helpen bij het maken van die keuzes.

Huishoudelijke ondersteuning

Dementiezorg

Mantelzorg

“We bieden een zo volledig mogelijk zorgaanbod voor ouderen in onze dorpskernen zodat zij zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen .”

Hoe blijft langer thuis mogelijk?

Omdat ouderen zo lang mogelijk thuis willen blijven wonen en omdat ‘langer thuis’ het overheidsbeleid is, wordt de benodigde zorg meestal uitgevoerd als thuiszorg en wijkverpleging. De zorg in die periode wordt geleverd in de vorm van persoonlijke verzorging, verpleging, dagbesteding buitenshuis, individuele begeleiding en ondersteuning.

U kunt er ook voor kiezen om in een aanleunwoning in de directe nabijheid van een woonzorgcentrum te gaan wonen. Met een Volledig Pakket Thuis (VPT) ontvangt u van Zorggroep De Vechtstreek de benodigde zorg en ondersteuning.

Welzijn

Dagbesteding

“We sluiten aan bij het ritme en de mogelijkheden van de cliënt en ondersteunen aanvullend met persoonsgerichte en professionele zorg .”

Wet langdurige zorg (Wlz)

Voor persoonlijke verzorging kunt u aanspraak maken de Wet langdurige zorg (Wlz). De dagelijkse coördinatie van zorg in de thuissituatie ligt bij de eerstverantwoordelijke zorgverlener (evz). Dit kan een verzorgende of verpleegkundige zijn. De evz stemt de zorg af met cliënt, mantelzorgers en andere betrokken disciplines.

Wie beslist over de indicatie Wet langdurige zorg?

De aanvraag van een Wlz-indicatie voor een cliënt wordt gedaan als de zorgvraag zo complex is dat de zorg thuis niet (meer) geboden kan worden en als de cliënt zorg in de nabijheid nodig heeft vanwege lichamelijke achteruitgang, verminderde zelfredzaamheid en tekortkomingen op meerdere levensgebieden. Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) toetst de aanvraag voor een indicatie. Met een indicatiebesluit kan een cliënt aangeven wat de locatie van voorkeur is en kan op die wachtlijst geplaatst worden. De zorgaanbieder van voorkeur is dossierhouder en verantwoordelijk voor het regelen van de zorg.

Alarmering

Volledig Pakket Thuis (VPT)

Woonzorgcentrum

Hoe werkt de wachtlijst?

Op het moment dat de zorgvraag van een cliënt zodanig is geïntensiveerd dat de mantelzorg en de thuiszorg niet meer toereikend zijn is een plaatsing in een verpleeghuis noodzakelijk. Thuis blijven wonen kan nadelige gevolgen hebben als cliënten thuis niet de 24 uurs zorg krijgen die noodzakelijk is. Omdat er vaak geen verpleeghuisplaats voorhanden is krijgt een cliënt dan de status ‘actief plaatsen’ op de wachtlijst.

Wachtlijstoverbrugging

Zorgbemiddeling en wachtlijstbeheer heeft een vaste plaats binnen Zorggroep de Vechtstreek. De zorgbemiddelaar treedt op als aanspreekpunt voor de woningen aan de Bastertlaan te Loenen aan de Vecht.

De zorgbemiddelaar onderhoudt contacten met cliënten en familie, verzorgt rondleidingen en vraagt zonodig een indicatie aan. De wachttijd is mede afhankelijk van de urgentie. Voor een overzicht van de wachtlijsten klikt u hier.

De zorgbemiddelaar neemt deel aan verschillende overleggen met zorgaanbieders in de 1ste en 2de lijn binnen de ketenzorg. Deze overleggen hebben als doel, het verbeteren van de kwaliteit van de zorg aan de cliënt. De zorgbemiddelaar legt veelal ook het eerste contact tussen Zorggroep de Vechtstreek en cliënten die thuiszorg nodig hebben of die gebruik willen maken van onze dagverzorging.

“Cliënten die bij ons komen wonen kunnen bij ons blijven tot en met de laatste levensfase.”

Zorgadvies

Onze zorgbemiddelaars helpen u ook graag met meer informatie, advies en verwijzing. U kunt hen bellen: 0346 25 84 28 of mailen: zorgbemiddeling@szdv.nl.

Zorggroep
De Vechtstreek

De Aa 50
3621 VV Breukelen
0346 25 84 00
info@szdv.nl

Woonzorgcentrum
De Aa

De Aa 50
3621 VV Breukelen
0346 25 84 00

Woonzorgcentrum
Overdorp

Overdorp 6
3628 BX Kockengen
0346 24 12 52

Woonzorgcentrum
't Kampje

Driehovenlaan 2
3632 BK Loenen a/d Vecht
0294 23 31 59