Vertrouwenspersoon / klachten

Hoe komt u in contact met vertrouwenspersonen?

Bij de vertrouwenspersoon kunnen bewoners van onze woonzorgcentra terecht die niet tevreden zijn over de zorg die zij ontvangen.

Wanneer men niet tevreden is over de verzorging in het woonzorgcentrum, kan men dat in eerste instantie bespreken met degene die de klacht aangaat. Als dit niet tot een bevredigend resultaat leidt, kan de klacht besproken worden met de eerst verantwoordelijke verzorgende, of de directie. Ook de vertrouwenspersoon of klachtenfunctionaris van het verzorgingshuis kan helpen bij de behandeling van de klacht.

Wanneer u één van onze vertrouwenspersonen wilt spreken belt u dan met ons algemene nummer 0346 25 84 00, wij zorgen dan dat het contact wordt gelegd.

Cliëntvertrouwenspersoon Wet Zorg en Dwang

Iedere cliënt en zijn of haar vertegenwoordiger die te maken heeft met de Wet zorg en dwang (Wzd), heeft recht op bijstand door een onafhankelijke cliëntenvertrouwenspersoon Wzd. Voor u is dit een cliëntenvertrouwenspersoon Wzd (hierna: CVP Wzd) van Zorgstem.

Zorgstem is één van de vier landelijke organisaties die het vertrouwenswerk binnen de Wzd uitvoert. De CVP Wzd is onafhankelijk, niet in dienst bij een zorginstelling, behandelt uw vraag of klacht vertrouwelijk, en biedt gratis ondersteuning.

De nieuwe wet heeft als uitgangspunt dat zorgverleners niet zomaar een opname regelen of zorg mogen bieden die u niet wenst. Uitgangspunt is hierbij: Nee, tenzij. Alleen als het niet anders kan, en alle alternatieven zijn onderzocht, mogen er beslissingen genomen worden waar u het zelf niet mee eens bent.

Heeft u een vraag of klacht over de onvrijwillige geboden zorg of ondersteuning, en wilt u er met een onafhankelijke partij over praten? Neem dan contact op met de CVP Wzd.

Wat kan de cliëntenvertrouwenspersoon Wzd voor u betekenen?

 • Wij luisteren naar uw verhaal;
 • Wij helpen u om uw vraag of klacht te verhelderen & verwijzen zo nodig door;
 • Wij geven informatie en uitleg over uw rechten binnen de Wzd;
 • Wij ondersteunen u bij het zoeken naar oplossingen van uw vraag of klacht;
 • Wij kunnen desgewenst ondersteunen bij het schrijven van een klachtbrief, of meegaan naar gesprekken waar de klacht besproken wordt.


Wie is uw cliëntenvertrouwenspersoon Wzd?

Anouk Hoogeveen
06 406 558 09
a.hoogeveen@zorgstemvertrouwenspersonen.nl

De cliëntenvertrouwenspersoon Wzd zal de locaties en groepen met enige regelmaat bezoeken. Er worden posters en flyers met de gegevens van de CVP Wzd op de locaties verspreid. Wanneer u niet weet wie uw cliëntenvertrouwenspersoon Wzd is, dan kunt u contact opnemen via onderstaande gegevens.

Contactgegevens Zorgstem
088 678 10 00
info@zorgstemvertrouwenspersonen.nl
www.zorgstemvertrouwenspersonen.nl

Sta jij in je recht bij onvrijwillige zorg?

Zorgstem is gestart met een voorlichtingscampagne ‘Sta jij in je recht bij onvrijwillige zorg?” Met deze campagne willen zij aandacht vragen voor wat de onafhankelijke cliëntenvertrouwenspersoon Wet zorg en dwang (CVP Wzd) van Zorgstem voor wie kan betekenen. Via 12 vormen van onvrijwillige zorg brengen zij dit in hun campagne in beeld. Meer informatie over deze campagne, klik op deze link

Vertrouwenswerk voor onvrijwillige zorg krijgt voet aan de grond

De Wet zorg en dwang (Wzd) maakt het mogelijk dat mensen met een verstandelijke beperking en mensen met een psychogeriatrische aandoening een beroep kunnen op een onafhankelijke cliëntenvertrouwenspersoon (CVP). Hierdoor is er betere ondersteuning voor cliënten en hun naasten, indien er sprake is van onvrijwillige zorg. Het gebruik van de dienstverlening is in één jaar meer dan verdubbeld.

Het jaarverslag van de vier aanbieders van het vertrouwenswerk is beschikbaar. Hierin staat hoe in de praktijk de wet vorm krijgt en zich meer richting de cliënt ontwikkelt.

Samen voor de rechten van cliënten

Het jaarverslag ‘Samen voor de rechten van cliënten’ gaat onder meer in op:

 • De ontwikkelingen rondom het vertrouwenswerk en locatiebezoeken;
 • Interviews met cliënt en cliëntenvertrouwenspersoon;
 • Het vertrouwenswerk overzichtelijk in cijfers;
 • Casussen uit de praktijk.


Online inzien
Bekijk de online versie van het jaarverslag.

Blik op de toekomst
Ook de komende jaren vervullen Adviespunt Zorgbelang, LSR, Quasir en Zorgstem het werk van onafhankelijk cliëntenvertrouwenspersonen in het kader van de Wet Zorg en dwang. We gaan verder op de ingeslagen weg om meer en laagdrempeliger in de directe omgeving van de cliënt te kunnen zijn. In het belang van de kwaliteit van het leven en de zorg van heel veel cliënten die met onvrijwillige zorg te maken hebben.

Wat kunt u doen bij klachten?

Bij Zorggroep De Vechtstreek doen medewerkers hun uiterste best om zorg -en dienstverlening te bieden die aansluit op uw persoonlijke wensen. Toch kan het voorkomen dat u onvrede ervaart over de door ons verleende zorg- of dienstverlening.

U kunt bijvoorbeeld een klacht hebben over de verzorging of verpleegkundige behandeling, over de wijze waarop u als persoon behandeld bent of over de maaltijdverstrekking. In al dat soort voorvallen willen we graag uw mening horen. Uiteraard met het doel om samen tot een bevredigende oplossing te komen.

Wat kunt u doen?

Een klacht ontstaat vaak in de directe relatie tussen cliënt en zorgverlener of behandelaar. We stellen het op prijs als u uw klacht met deze zorgverlener of behandelaar uitpraat of bespreekt met de contactverzorgende van de betreffende afdeling. Wellicht is één gesprek al voldoende om tot een oplossing te komen.

Het kan voorkomen dat u, na het bespreken van uw klacht, niet tevreden bent. Het kan ook dat u de klacht niet wilt bespreken met de betrokken persoon, omdat u dat lastig vindt. In dat geval neemt u contact op met een van de teamleiders of managers. Samen met u, zal het gesprek worden aangaan met de betrokken medewerker(s) met als doel tot een oplossing te komen voor uw klacht.

Vertrouwenspersoon

Wanneer u hier de voorkeur aan geeft, dan kunt u met uw klacht terecht bij de vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon probeert door bemiddeling met de betreffende medewerker en/of manager tot een oplossing van de klacht te komen.

De vertrouwenspersoon verwijst uw klacht door wanneer:

 • U geen bemiddeling wenst of de bemiddeling naar uw mening niet voldoende resultaat heeft opgeleverd of naar tevredenheid is opgelost;
 • U een uitspraak wilt hebben over de vraag of uw klacht terecht is. Als u wilt dan ondersteunt de vertrouwenspersoon u bij het indienen van uw formele klacht bij de klachtencommissie.
  Bestuurder

U kunt uw klacht indienen bij de bestuurder, wanneer u dit wenst of wanneer uw klacht na een gesprek met het zorgteam, de coach, de manager of de vertrouwenspersoon niet naar tevredenheid is opgelost. Samen met u en, indien gewenst, de betrokken medewerker, probeert de bestuurder uw klacht op te lossen.

Klachtenprocedure en formulier

Het is ook mogelijk om schriftelijk een klacht in te dienen middels het klachtenformulier. Het formulier kunt u deponeren in de klachtenbus bij de entree van het woonzorgcentrum. Deze wordt wekelijks geleegd. Wij nemen vervolgens zo spoedig mogelijk contact met u op. De volledige klachtenprocedure en het klachtenformulier kunt u hier bekijken.

Onafhankelijk klachtenfunctionaris

Zorggroep De Vechtstreek biedt u de mogelijkheid om de klacht te bespreken met een onafhankelijk klachtenfunctionaris. U kunt uw klacht voor deze persoon richten aan:

Karin Somhorst
06 247 110 86
karin@the-lighthouse.nl

Externe klachtencommissie

Als u vindt dat uw klacht door Zorggroep De Vechtstreek niet naar tevredenheid wordt opgelost, kunt u als cliënt, familie of zaakbehartiger uw klacht voorleggen aan de Externe Klachtencommissie. Klachtencommissie Verpleging en Verzorging Utrecht (KVVU).

Hoe dient u een klacht in?

Klachten voor de externe klachtencommissie dienen schriftelijk te worden ingediend. Vermeld wat uw klacht is, wie de betrokkenen zijn, op welke locatie het probleem speelt en wat er tot nu toe met uw klacht is gebeurd.

Klik hier voor het klachtenregelement.

De KVVU is schriftelijk te bereiken op postadres:
KVVU
p/a AxxionContinu
Beneluxlaan 922
3526 KJ UTRECHT

info@kvvu.nl

Voor het indienen van klachten geeft de KVVU de voorkeur aan dit via de e-mail te doen. U kunt hiervoor gebruik maken van het digitale klachtenformulier.

U ontvangt binnen zeven werkdagen een bevestiging van ontvangst en informatie over het vervolg van de procedure. Het oordeel dat de klachtencommissie velt, geldt als een zwaarwegend advies.

De Geschillencommissie

De geschillencommissie voor de VVT is sinds 2017 Geschillencommissie Verpleging Verzorging en Geboortezorg. Als lid van AcTiz (werkgeversorganisatie) staat Zorggroep De Vechtstreek bij deze Geschillencommissie geregistreerd.

Als er tijdens uw verzorging of verpleging iets misgaat, kunt u de problemen vaak samen met de zorggroep oplossen. In sommige gevallen volstaan excuses, in andere gevallen zult u de geleden schade vergoed willen hebben. Als u het met de zorggroep niet eens wordt over de oplossing, kunt u het geschil voorleggen aan de Geschillencommissie Zorginstellingen.

Alle geschillencommissies zijn te bereiken op:
Postbus 90600
2509 LP Den Haag

Wij verwijzen u voor meer informatie naar de website https://www.degeschillencommissiezorg.nl/clienten/zorgcommissies/verpleging-verzorging-en-geboortezorg/

Zorggroep
De Vechtstreek

De Aa 50
3621 VV Breukelen
0346 25 84 00
info@szdv.nl

Woonzorgcentrum
De Aa

De Aa 50
3621 VV Breukelen
0346 25 84 00

Woonzorgcentrum
Overdorp

Overdorp 6
3628 BX Kockengen
0346 24 12 52

Woonzorgcentrum
't Kampje

Driehovenlaan 2
3632 BK Loenen a/d Vecht
0294 23 31 59