Zorg voor kwaliteit

Fijn ouder worden doe je verantwoord

Binnen Zorggroep De Vechtstreek werken we van harte aan verantwoorde zorg. Kwaliteit is een steeds belangrijker begrip geworden in de gezondheidszorg. Cliënten en bewoners verwachten een goede kwaliteit van zorg, welzijn en service. Maar ook de overheid en de zorgverzekeraars dringen aan op een goede kwaliteit van de zorg.

Met de eigen regie van de cliënt als voornaamste uitgangspunt, wil Zorggroep De Vechtstreek verantwoorde zorg leveren. Daarin staat de kwaliteit van leven centraal. De cliënten en bewoners krijgen professionele verzorging, verpleging, begeleiding en behandeling.

Kwaliteitssysteem

Om de kwaliteit te blijven toetsen is er een goed werkende klachtenregeling, MIC-registratie (Melding Incidenten Cliëntenregistratie) en worden er ook interne onderzoeken (audits) gehouden. Op elke locatie is er een kwaliteitsverpleegkundige werkzaam die zich bezighoudt met het de kwaliteit en veiligheid van de zorg binnen de locatie.

Binnen het managementteam worden de lijnen uitgezet en wordt de voortgang bewaakt van het kwaliteitsbeleid dat zijn vertaalslag krijgt in een kwaliteitsjaarplan. Ook wordt er elk jaar een kwaliteitsverslag gemaakt. Bekijk hieronder het kwaliteitsverslag van 2022:

Visie op kwaliteit

Kwaliteitszorg heeft betrekking op alle processen, diensten, afdelingen, disciplines en functies. Alle medewerkers zijn dan ook betrokken bij het bieden van kwaliteitszorg. Wij vinden dat van een kwalitatief verantwoorde zorg gesproken kan worden als wij erin slagen de verwachtingen en wensen van de cliënten en hun familie succesvol weten te combineren met de eisen die wij als professionals aan een kwalitatief goede zorg stellen.

Kwaliteitsaspecten

Aan kwaliteit onderscheiden wij twee aspecten:

  1. De verwachtingen, waarden en normen van alle betrokkenen;
  2. de producten en diensten die wij bieden vanuit onze professionele standaarden.

Onze medewerkers onderhouden de contacten met onze cliënten. Zij vervullen de belangrijkste rol bij het realiseren van onze kwaliteitsdoelen. Zorg voor een goede kwaliteit van het eigen werk is eigenlijk een gewoon onderdeel van het werk, een reguliere taak.

Medewerkers letten op kwaliteitsaspecten rond het eigen werk, leidinggevenden op kwaliteitsaspecten rond het team en het werk van degenen die zij aansturen. Wij beschouwen zorg voor het welzijn van de medewerkers als een essentiële voorwaarde om uiteindelijk tot een kwalitatief goede dienstverlening aan de cliënten te komen. De zorg voor de medewerker wordt verder in ons personeelsbeleid tot uitdrukking gebracht.

Kwaliteitskeurmerk

Zorggroep de Vechtstreek is vanaf 2019 in het bezit van het kwaliteitskeurmerk ISO 9001, aan de hand van de CIIO maatstaf 2016, beoordeeld op basis van de eisen van ISO 9001.

CIIO is een certificeerder voor de professionele dienstverlening. Het certificaat heeft betrekking op de volgende activiteiten: Het bieden van wonen, welzijn, zorg en behandeling aan ouderen extramuraal en intramuraal in de woonzorgcentra in de omgeving Stichtse Vecht. Het keurmerk is toegekend na externe audits.

Cliënttevredenheidsonderzoek

De resultaten van het cliënttevredenheidsonderzoek per locatie zijn beschikbaar op de website van Zorgkaart Nederland

Zorginhoudelijke indicatoren

Zorggroep De Vechtstreek meet de kwaliteit van de geleverde zorg volgens een landelijk vastgesteld kader. Dit biedt vragenlijsten en het volledige kwaliteitskader Normen voor goede zorg. Wij beantwoorden vragen over de toestand per cliënt. Daarnaast beantwoorden we een aantal vragen per onderwerp.

Correcties

Het bedrijf Mediquest corrigeert de scores, zodat de uitkomsten van de meting vergeleken kunnen worden met het gemiddelde in Nederland. Hierdoor wordt inzichtelijk waar een locatie goed in is en wat ze kan verbeteren. De resultaten van de metingen van de zorginhoudelijke indicatoren zijn per locatie beschikbaar.

Mantelzorgbeleid

Mantelzorgers spelen een belangrijke rol bij de dienstverlening van Zorggroep De Vechtstreek. Zij maken onderdeel uit van het netwerk van de cliënt en vervullen vaak allerlei taken voor de cliënt. Als zodanig zorgen zij mede dat de cliënt het leven kan leiden wat hij/zij graag wil. Zij zijn ondersteunend bij de kwaliteit van leven van de cliënt.

Sociale kaart

De woonzorglocaties van Zorggroep De Vechtstreek bevinden zich in woonwijken en maken onderdeel uit van Kockengen, Loenen aan de Vecht en Breukelen. Het voordeel van deze locaties is dat Woon-, zorg- en welzijnsvoorzieningen van andere organisaties ook binnen handbereik zijn.

Op de sociale kaart vindt u een overzicht van links en organisaties, die mogelijk van belang kunnen zijn voor u of uw naasten. Onze medewerkers zijn op de hoogte van deze sociale kaart en kunnen u hier goed over informeren. Voor alle zorgvragen kunt u ons Servicebureau bellen of mailen, zie inzet “Zorgadvies” op deze pagina.

Sociale kaart Stichtse Vecht

In de sociale kaart van de gemeente Stichtse Vecht vindt u praktische informatie, adressen en links naar websites van instanties en hulpverlenende organisaties op het gebied van wonen, welzijn, zorg of werk en inkomen in de gemeente Stichtse Vecht. De Sociale kaart van de gemeente Stichtse Vecht wordt beheerd door MEE.

Sociale kaart Nederland

Op de digitale sociale kaart Nederland vindt u praktische informatie, adressen, producten en diensten en handige links naar websites waarop u informatie kunt vinden over zorg, welzijn, wonen en inkomen.

Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)

Mensen met een beperking, bijvoorbeeld door ziekte of ouderdom, hebben recht op een financiële tegemoetkoming uit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

De Wmo is bedoeld voor de bekostiging van lichte ondersteuning zoals huishoudelijke hulp, begeleiding en dagverzorging. Persoonlijke verzorging is verschoven naar de Zorgverzekeringswet en voor een verblijf in een woonzorgcentrum kunt u aanspraak maken de Wet langdurige zorg (Wlz)

Eigen bijdrage

Niet alle kosten voor huishoudelijke hulp worden vergoed. Er is een eigen bijdrage die afhankelijk is van uw belastbaar inkomen. www.stichtsevecht.nl

Meer informatie over de Wmo van de Rijksoverheid vindt u hier.

Meer info over Wlz overheid vindt u op https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/verpleeghuizen-en-zorginstellingen/wet-langdurige-zorg-wlz

Zorggroep
De Vechtstreek

De Aa 50
3621 VV Breukelen
0346 25 84 00
info@szdv.nl

Woonzorgcentrum
De Aa

De Aa 50
3621 VV Breukelen
0346 25 84 00

Woonzorgcentrum
Overdorp

Overdorp 6
3628 BX Kockengen
0346 24 12 52

Woonzorgcentrum
't Kampje

Driehovenlaan 2
3632 BK Loenen a/d Vecht
0294 23 31 59