Langer thuis

Home is where your heart is

Dagbesteding

Het is heel fijn om zo lang mogelijk zelfstandig thuis te blijven wonen. Soms is er dan een beetje hulp nodig of ondersteuning. Dagbesteding is dan een mooie manier, wanneer men zich alleen voelt, structuur mist of meer uitdagingen nodig heeft. Door gebruik te maken van dagbesteding kan men plezierig blijven wonen en de regie zelf behouden.

De medewerkers van Dagbesteding De Twijg (Breukelen) kijken naar behoeftes en interesses van een deelnemer. Denk hierbij aan: geheugentraining, bewegen, met elkaar eten of met een vrijwilliger buiten op de duofiets een frisse neus halen. En mocht het vervoer naar De Twijg een probleem zijn, zij halen de deelnemers thuis op en brengen hen weer naar huis. Voor meer informatie kijk ook onder Zorg/Dagbesteding.

Eigen regie

Steeds meer ouderen blijven zelfstandig wonen. Ouderen willen meer en meer de eigen regie over hun leven houden. De overheid stimuleert dat ouderen langer thuis kunnen blijven wonen, onder meer door te zorgen voor vitaliteit en integrale ondersteuning, met ondersteuning van mantelzorg en met beschikbaarheid van geschikte woningen in de buurt.

Vitaliteit versterken, kwetsbaarheid verminderen

Om kwetsbare ouderen goed te helpen, is het belangrijk om aan te sluiten bij hun behoeften en wensen, en bij wat iemand zelf kan. Volgens veel experts en professionals draait goede zorg aan zelfstandig thuiswonende ouderen om het bieden van persoonsgerichte, proactieve en multidisciplinaire zorg en ondersteuning.

Een integrale aanpak vraagt dus om een levensbrede en persoonsgerichte benadering. Op die manier kan achteruitgang worden voorkomen, worden uitgesteld, of worden verminderd; of kan alleen nog worden ingezet op het beperken van de gevolgen (de vier ingrediënten van een lokale aanpak voor integraal ouderenbeleid).

Integrale ondersteuning

Veel ouderen redden zich goed als ze kunnen terugvallen op een mantelzorger en hun sociale netwerk en met hulp in het huishouden.

Als ouderen kwetsbaarder worden en sociale, lichamelijke en/of geestelijke problemen krijgen, komen ze meer en meer in aanraking met verschillende professionals, zoals de huisarts, de wijkverpleegkundige, een medewerker van het sociaal team of een welzijnswerker. Voor ouderen is het belangrijk dat de ondersteuning en zorg niet alleen goed op elkaar aansluiten, maar ook passen bij hun behoefte van dat moment. Dit vraagt om nauwkeurige afstemming en regie.

Mantelzorg

De bereidheid van mensen om voor elkaar te zorgen is groot. Veel ouderen blijven zelfstandig dankzij ondersteuning door mantelzorg van hun partner, familie, vriend of buur en dankzij vrijwilligers. Veel mantelzorgers kunnen deze zorgtaken moeilijk combineren met andere taken in het leven, zoals werk of zorg voor kinderen, waardoor overbelasting op de
loer ligt.

Naast mantelzorgers zijn er ook veel vrijwilligers die een belangrijke rol vervullen in het leven van kwetsbare ouderen. Ze helpen hen om mee te doen in de samenleving, langer thuis te blijven wonen en de eenzaamheid te verminderen. Veel ouderen zijn actief als vrijwilliger. Vrijwilligers kunnen ook het gevoel hebben in een klem te zitten omdat ze het moeilijk vinden met hun vrijwilligerswerk te stoppen.

Een andere vorm waarin mensen iets voor een ander kunnen doen, zijn buurtinitiatieven,
bijvoorbeeld in zorg en welzijn. Zorgcoöperaties zijn daar een voorbeeld van. Buurtinitiatieven vragen bepaalde sociale vaardigheden van burgers, niet te veel belemmerende regels en een goede mix van zowel mensen met een beperking als vitale deelnemers.

Verhuizen naar een geschikte woning

De meeste ouderen blijven het liefst zo lang mogelijk in hun eigen huis en vertrouwde buurt wonen. Maar langzaamaan kunnen ouderen minder makkelijk met de trap naar hun bovenverdieping, gaat het bezoeken van vrienden of even naar de winkel gaan steeds moeizamer of kunnen ze niet meer zelf de tuin bijhouden.

Vaak zijn deze problemen hanteerbaar te maken door de woning aan te passen of door hulp van mantelzorgers, vrijwilligers of professionals in te schakelen. Maar in bepaalde gevallen kan een verhuizing wenselijk of zelfs noodzakelijk zijn.

Ouderen zijn niet snel bereid om na te denken over de mogelijkheid om te verhuizen voordat zich ingrijpende beperkingen hebben aangediend. Wat dit nog bemoeilijkt is
dat het voor ouderen lastig om inzicht te krijgen in een goed passend woon(zorg)aanbod.

Langer thuis met dementie

Als dementie een rol in het leven van uw partner gaat spelen staat u er niet alleen voor. Er zijn tal van maatregelen en diensten waardoor u samen langer thuis kunt blijven wonen.

“Samen bereiken we ons belangrijkste doel: fijn ouder worden in Stichtse Vecht.”

Zorggroep
De Vechtstreek

De Aa 50
3621 VV Breukelen
0346 25 84 00
info@szdv.nl

Woonzorgcentrum
De Aa

De Aa 50
3621 VV Breukelen
0346 25 84 00

Woonzorgcentrum
Overdorp

Overdorp 6
3628 BX Kockengen
0346 24 12 52

Woonzorgcentrum
't Kampje

Driehovenlaan 2
3632 BK Loenen a/d Vecht
0294 23 31 59