De cliëntenraad is er voor u!

Een cliëntenraad is een groep mensen die de gemeenschappelijke belangen van cliënten van een zorginstelling behartigt. Elke instelling moet een cliëntenraad hebben. Dat is geregeld in de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen. Deze wet verplicht de zorgaanbieder om een cliëntenraad in te stellen.

De cliëntenraad is dus geen klachtencommissie maar een belangenbehartiger. Klachten kunnen cliënten kwijt bij de klachtencommissie. Zodra dezelfde klacht regelmatig voorkomt, kan de cliëntenraad er wel aandacht aan besteden en naar een oplossing zoeken omdat het dan om een gemeenschappelijke zaak gaat.

Waarom zijn er cliëntenraden?

Cliënten en cliëntenraden hebben invloed op het beleid van een zorginstelling. De raden praten - namens de cliënten - mee over bepaalde (beleids)zaken en geven advies. Dat is belangrijk, want de cliëntenraad is namelijk de enige binnen de zorg- en dienstverlening die kan praten vanuit de ervaring van cliënten.

Wat doet een cliëntenraad?

Een cliëntenraad behartigt de belangen van de cliënten van de instelling, ofwel: de achterban. De raad is een spreekbuis voor de cliënten en bewaakt de rechten van de cliënten. Tevens adviseert de raad gevraagd of ongevraagd aan de aanbieder, met als doel de kwaliteit van zorg- en dienstverlening te verbeteren. Om deze taken goed uit te kunnen voeren moet de cliëntenraad weten wat de cliënten belangrijk vinden en hoe zij de zorg- en dienstverlening ervaren. Contacten met de cliënten leggen en onderhouden is dan ook een essentieel onderdeel van het werk van cliëntenraden.

Welke cliëntenraden zijn er binnen Stichting Zorggroep De Vechtstreek?

Er is een centrale cliëntenraad (CCR) en er zijn twee lokale cliëntenraden (CR Loenen en CR Breukelen/Kockengen).

Advies- en instemmingsrecht

De Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) geeft de bevoegdheden van cliëntenraden aan. Stichting Zorggroep De Vechtstreek heeft in een samenwerkingsovereenkomst bepaald welke bevoegdheden door de lokale cliëntenraden worden gedelegeerd aan de centrale cliëntenraad. De raden hebben adviesrecht bij zaken als: organisatiewijziging, fusie, aangaan of verbreken van duurzame samenwerking met een andere instelling, benoeming bestuur, begroting en jaarrekening. Instemmingsrecht heeft de centrale cliëntenraad met betrekking tot onderwerpen die de zorg en welzijn van de cliënten aangaan.

Netwerk cliëntenraden in zorg (NCZ)

Cliëntenraden kunnen voor steun en advies terecht bij de NCZ. Zo ontvangen cliëntenraden regelmatig een nieuwsbrief over onderwerpen die voor cliëntenraden belangrijk zijn. Daarnaast kunnen cliëntenraden voor informatie en advies ook per telefoon bij de NCZ terecht en worden er regelmatig bijeenkomsten en symposia georganiseerd over relevante onderwerpen. De locaties van Stichting Zorggroep De Vechtstreek zijn aangesloten bij de NCZ.