Zorg voor kwaliteit

Binnen Zorggroep De Vechtstreek werken we van harte aan verantwoorde zorg.

Kwaliteit is een steeds belangrijker begrip geworden in de gezondheidszorg. Cliënten en bewoners verwachten een goede kwaliteit van zorg, welzijn en service. Maar ook de overheid en de zorgverzekeraars dringen aan op een goede kwaliteit van de zorg.

Met de eigen regie van de cliënt als voornaamste uitgangspunt, wil Zorggroep De Vechtstreek verantwoorde zorg leveren. Daarin staat de kwaliteit van leven centraal. De cliënten en bewoners krijgen professionele verzorging, verpleging, begeleiding en behandeling.

Keurmerken

Zorggroep De Vechtstreek is in het bezit van het kwaliteitskeurmerk ISO 9001 van CIIO.

Kwaliteitssysteem

Zorggroep De Vechtstreek werkt met een kwaliteitssysteem, namelijk het HKZ-model (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector). Dit beoordelingsschema beschrijft thema’s en normen waaraan de zorg- en dienstverlening moet voldoen om van kwaliteit te kunnen spreken.

Om de kwaliteit te blijven toetsen is er een goed werkende klachtenregeling, MIC-registratie (Melding Incidenten Cliëntenregistratie) en worden er ook interne onderzoeken gehouden.

Binnen het managementteam worden de lijnen uitgezet en wordt de voortgang bewaakt van het kwaliteitsbeleid dat zijn vertaalslag krijgt in een kwaliteitsjaarplan.

Visie op kwaliteit

Kwaliteitszorg heeft betrekking op alle processen, diensten, afdelingen, disciplines en functies. Alle medewerkers zijn dan ook betrokken bij het bieden van kwaliteitszorg. Wij vinden dat van een kwalitatief verantwoorde zorg gesproken kan worden als wij erin slagen de verwachtingen en wensen van de cliënten en hun familie succesvol weten te combineren met de eisen die wij als professionals aan een kwalitatief goede zorg stellen.

Kwaliteitsaspecten

Aan kwaliteit onderscheiden wij twee aspecten:

1. De verwachtingen, waarden en normen van alle betrokkenen;

2. de producten en diensten die wij bieden vanuit onze professionele standaarden.

Onze medewerkers onderhouden de contacten met onze cliënten. Zij vervullen de belangrijkste rol bij het realiseren van onze kwaliteitsdoelen. Zorg voor een goede kwaliteit van het eigen werk is eigenlijk een gewoon onderdeel van het werk, een reguliere taak.

Medewerkers letten op kwaliteitsaspecten rond het eigen werk, leidinggevenden op kwaliteitsaspecten rond het team en het werk van degenen die zij aansturen. Wij beschouwen zorg voor het welzijn van de medewerkers als een essentiële voorwaarde om uiteindelijk tot een kwalitatief goede dienstverlening aan de cliënten te komen. De zorg voor de medewerker wordt verder in ons personeelsbeleid tot uitdrukking gebracht.